П О С Т А Н О В А загальних зборів Академії економічних наук України по звіту Президії про роботу АЕН України з 25 травня 2018 р. по 24 травня 2019 p.

Звіт Президії АЕНУ на щорічних Загальних зборах 24-25 травня 2019 р.

П О С Т А Н О В А
загальних зборів Академії економічних наук України
по звіту Президії
про роботу АЕН України
з
25 травня 2018 р. по 24 травня 2019 p. 

     Протягом звітного періоду Президією академії, 9 відділеннями та 6 peгіональними центрами, членами академії проведено значну роботу, спрямовану на виведення економіки країни з кризи, наукову розробку та практичне втілення в життя заходів з реформування економіки. Підготовлено та подано до керівних органів як державних, так і регіональних наукові доповіді, проекти Законів України, Указів Президента України, постанов уряду. За звітний період членами академії видано багато монографій, підручників, учбових посібників, збірників наукових праць тощо. Поширюються та тіснішають творчі зв’язки членів академії із зарубіжними вченими. Слід, однак, визнати, що ефективність діяльності АЕНУ по деяких напрямках недостатня. Далеко не всі пропозиції академії, її підрозділів та окремих членів академії своєчасно втілюються в життя. Деякі члени академії не приймають участі в роботі академії, не виявляють необхідної творчої активності, не сплачують членські внески і навіть не звітують про свою діяльність.

     Загальні збори Академії економічних наук України виходячи із статутних завдань та підсумовуючи обговорення звітної доповіді Президії АЕН України

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

 1. Схвалити діяльність Академії економічних наук України, її Президії та регіональних центрів. З урахуванням пропозицій, які були висловлені в процесі обговорення на Загальних зборах, доручити Президії роздрукувати матеріли загальних зборів на шпальтах наукового журналу АЕНУ “Вісник економічної науки України”.
 2. Затвердити зміни до Статуту Академії економічних наук України. Внести зміни до п. 1.9 (зміна адреси) та п. 4.10. Статуту Академії.
 3. Обрати Кендюхова Олександра Володимировича Віце-президентом з інтеграції в Європейський науково-освітній простір.
 4. Продовжити роботу з розміщення наукового журналу АЕНУ “Вісник економічної науки України” у міжнародних наукометричних базах даних та створення власного сайту журналу згідно вимог цих баз.
 5. З метою реалізації положень Законів України «Про науку та науково-технічну діяльність» та «Про вищу освіту» в частині інтеграції академічної та університетської науки розгорнути відповідне обговорення на шпальтах журналу «Вісник економічної науки України» і доручити Президії (Є.В.Савельєв, М.Г.Білопольський, В.І.Ляшенко) узагальнити відповідні пропозиції та надати їх у відповідний комітет Верховної Ради та доповісти на наступних Загальних Зборах.
 6. Запропонувати керівникам регіональних відділень та членам академії терміново подати готові до друку у «Віснику економічної науки України» тексти своїх доповідей на Загальних зборах на папері та в електронній формі на адресу журналу та Президії АЕНУ.
 7. Рeгіoнaльним центрам та місцевим відділенням продовжити роботу з уточнення списків своїх членів відповідно до категорій – академіки, член-кори, почесні та асоційовані, та подати їх до Президії.
 8. Встановити розмір вступного внеску для членства в Академії у розмірі 2000 грн. та щорічного – 500 грн. 
 9. Рекомендувати регіональним центрам, місцевим відділенням та членам Академії при наданні щорічних звітів не обмежуватися тільки переліком статей, конференцій та назв виконаних наукових тем, але й більш детально висвітлювати зміст наукового доробку (результати аналізу, виявлені тенденції та закономірності, розроблені концепції, обґрунтування перспективних напрямків досліджень тощо).
 10. Керівникам регіональних центрів та місцевих відділень ширше залучати представників недержавних аналітичних центрів та молодих членів академії до науково-організаційної роботи в її місцевих осередках. Президії академії, регіональним центрам та відділенням приділяти належну увагу освітянській галузі, проведенню наукових конференцій, семінарів, симпозіумів тощо.
 11. З метою більш широкого висвітлення діяльності академії в засобах масової інформації вказувати в публікаціях, наукових доповідях, всюди, де це можливо та доцільно, що ці роботи виконані в рамках АЕН України.

 

Президент Академії економічних наук України                        О.І. Амоша

Віце-президент, Головний вчений секретар                           В.І. Ляшенко

Фотографії з проведеного заходу 24-25 травня 2019 р.